Pro zákazníky

Zvolte si typ nemovitosti

Informace pro zákazníky

Naše služby:

Pro prodávající:

 • vitrínky s nabídkou nemovitostí a bytů situovaných na frekventovaných místech v Liberci
 • naši nabídku inzerujeme na různých inzertních portálech (S reality, I dnes ……) a přímo na stránkách www.rknika.cz
 • vaši nemovitost prezentujeme na našich internetových stránkách www.rknika.cz formou aktůálních nabídek nemovitostí
 • po dohodě s majitelem viditelně označíme Vaši nemovitost plachtou či informační tabulí „na prodej“ nebo „k pronájmu“
 • v naší kanceláři je k dispozici katalog nemovitostí s podrobným popisem a fotem obsahující kompletní nabídku naší firmy
 • poradenský servis, prohlídky, inzerce, prezentace ve vitrínkách a na internetu je pro naše klienty zdarma
 • v provizi jsou zahrnuty veškeré poplatky spojené s právními službami (sepis smlouvy o budoucí smlouvě, kupní smlouva, návrh na vklad), vypracování vyhláškového znaleckého posudku
 • při zprostředkování prodeje zaručujeme serióznost a diskrétnost

Pro kupující:

 • bezplatné prohlídky nemovitostí
 • bezplatné vedení zájemců v databázi
 • v případě koupě jsou v prodejní/kupní ceně zahrnuty veškeré poplatky související s nabytím nemovitostí

Potřebné doklady k prodeji nemovitosti a k převodu členských práv a povinností k dr. bytu

a) nemovitosti

 • nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku …. atd.)
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí-
 • snímek katastrální mapy
 • znalecký posudek (zajistí naše realitní kancelář)
 • u právnických osob (s.r.o., a.s.) výpis z obchodního rejstříku
 • projektová dokumentace a další dokumenty

b) u družstevních bytů

 • nájemní smlouvu
 • výpis z nájmu

Daňové povinnosti týkající se nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí 3%

 1. Přiznání k dani z převodu nemovitostí (dále jen „daň“) podávají fyzické osoby a právnické osoby, které úplatně převádějí vlastnictví k nemovitostem,, vyměňují nemovitosti nebo na ně přechází vlastnictví k nemovitostem při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkurzu, vyrovnání, či vydržení nebo ve veřejné dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a fyzické osoby nebo právnické osoby oprávněné z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitostí darováním. Za nemovitosti jsou pro účely této daně považovány věci nemovité, byty a nebytové prostory.Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, podává každý z manželů samostatně daňové přiznání. V případě podílových spoluvlastníků podává daňové přiznání každý spoluvlastník nemovitostí samostatně.
 2. Daňové přiznání se podává do 30-ti dnů ode dne, v němž je smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo rozhodnutí či jiná listina, kterými příslušný orgán potvrzuje nebo osvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem , doručena poplatníkovi daně, nebo do 30-ti dnů ode dne )činnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.
 3. Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti platné v den nabytí nemovitosti novým vlastníkem. Znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemkům bez trvalých porostů a staveb, pokud správce daně nestanoví jinak. Znalecké posudky nejsou rovněž vyžadovány při úplatných převodech nemovitostí z vlastnictví obcí v případech, kdy právní účinky vkladu práva vzniknou dnem 1. 7. 2000 a dále.
 4. Pokud si poplatník, jeho zákonný nebo ustanovený zástupce zvolí zmocněného zástupce podle § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní“) a plná moc nebude udělena ústně do protokolu u příslušného správce daně, přiloží k daňovému přiznání písemně udělenou plnou moc. Jestliže je zákonný zástupce poplatníka zastupován zástupcem zmocněným, údaje o zmocněném zástupci uveďte v samostatné příloze.
 5. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině, přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.
 6. Na základě daňového přiznání a podle výsledku vyměřovacího řízení správce daně daň vypočte a vyměří platebním výměrem.
 7. Daň je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.

Daň z nemovitosti

 1. Nemovitostmi se rozumějí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Daňovou povinnost má podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) každá fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti nacházející se na území České republiky bez ohledu na její bydliště a sídlo. Poplatníkem daně je též právnická osoba, která má právo hospodaření nebo trvalého užívání k pozemkům ve vlastnictví státu a ke stavbě. U pronajatých nemovitostí spravovaných Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv nebo převedených na Fond národního majetku je poplatníkem daně nájemce. Nájemce je též poplatníkem daně u pronajatých pozemků, jde-li o pozemky, jejichž původní vlastnické hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny do pozemků s hranicemi v terénu reálně existujícími. Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené. Nájemce pozemku, není-li sám poplatníkem, za daň ručí. Má-li k nemovitosti vlastnické právo nebo právo hospodaření více subjektů, nebo je-li k nemovitosti zřízeno právo trvalého užívání více subjektům, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně. Bude podáno jedno daňové přiznání jedním ze subjektů za celou nemovitost. Neučiní-li tak, ke splnění daňové povinnosti může být finančním úřadem vyzván kterýkoliv z nich. Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovitosti, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí jiného společného zástupce. Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitosti proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitostí, nebo tyto nemovitosti zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. 1. Následujícího zdaňovacího období.
 2. Daň z nemovitostí je poplatník povinen v daňovém přiznání si sám vypočítat, uplatnit případě osvobození, odpočty a vyčíslit jejich výši a výši daně uvedenou v daňovém přiznání zaplatit. Nebude k tomu vyzýván finančním úřadem. Pro vyplnění údajů v daňovém přiznání poplatník použije všech dostupných dokumentů, které obsahují údaje o jeho dani podléhajících nemovitostech (např. výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení, doklady o dědictví a darování, kupní smlouvy, údaje z účetní evidence).
 3. Nacházejí-li se nemovitosti poplatníka dani podléhající v územních obvodech několika finančních úřadů, podá takový počet daňových přiznání, který odpovídá počtu příslušných finančních úřadů, a to jedno daňové přiznání za všechny nemovitosti v územním obvodu finančního úřadu. Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích obdobích. Dojde-li však ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně včetně změny v osobě poplatníka (tj. zejména změně výměry nebo ceny nemovitosti nebo uplynutí lhůty osvobození, změně druhu pozemku, změně v užívání stavby nebo nástavby dalších nadzemních podlaží), je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat: v těchto případech lze daň přiznat rovnocenně buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. Dojde-li pouze ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím nebo ke změně koeficientu stanoveného obcí, poplatník není povinen podat správci daně daňové přiznání, dílčí daňové přiznání, ani mu sdělit tyto změny. Bylo-li daňové přiznání podáno v předchozích zdaňovacích obdobích a do 31.ledna běžného zdaňovacího nebylo podáno daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, vyměří se daň k 31. Lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daňové povinnosti případně upravené změnou průměrné ceny nebo koeficientu. Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. Změnu ostatních údajů je poplatník povinen oznámit finančnímu úřadu do 30-ti dnů ode dne, kdy nastaly (tj. především změnu některých údajů o poplatníkovi, zastupování, parcelních čísel, názvu a kódu KÚ, změnu právního vztahu k nemovitostem at­d…).
 4. Před uplynutím lhůty k podání přiznání může poplatník podat ještě opravné přiznání, které se použije pro vyměřovací řízení a k přiznání předchozímu se nepřihlíží. Zjistí-li poplatník, že jeho daňová povinnost má být vyšší než jeho poslední známá daňová povinnost podle stavu k 1. Lednu zdaňovacího období, tj. vyšší, než jak daň naposled stanovil pravomocně správce daně, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání. Dodatečné přiznání na nižší daňovou povinnost, než je poslední známá. Lze podat pouze za podmínek daných zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Dodatečná a opravná daňová přiznání se podávají na tiskopisech, které musí být v záhlaví označeny jako dodatečné nebo opravné. Nebylo-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání podáno včas, může správce daně vyměřenou daň zvýšit.
 5. Daň z nemovitostí je splatná:
 1. u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období
 2. u ostatních poplatníků daně ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května, do 30.června, do 30.září a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 1000,– Kč je pro všechny poplatníky splatná najednou, a to nejpozději do 31. Května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce. Činí-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitosti nacházejících se v územním obvodu jednoho správce méně než 30,– Kč daň se neplatí, avšak povinnost podat přiznání k dani trvá.

6. Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku daně nejpozději v den její splatnosti. Penále se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Upozornění:
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2001 jsou předmětem daně ze staveb rovněž byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí nebo nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, přičemž stavby, v nichž se tyto byty nebo samostatné nebytové prostory nacházejí, nejsou předmětem daně. Daňové přiznání se v Těchto případech doplní „Vložkou do přiznání k dani z nemovitostí“, při jejímž vyplnění se postupuje podle tiskopisu „Pokyny k vyplnění vložky do přiznání k daní z nemovitosti“.